OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Stosując się do przepisów RODO Fundacja informuje, że:

  • posiadamy dane osobowe uczestników realizowanych przez Fundację „Oświata Polska za Granicą” projektów w zakresie wspierania Polonii i Polaków za Granicą;
  • uczestnicy projektów dobrowolnie przekazali Fundacji swoje dane osobowe;
  • dane osobowe są wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb projektów, dla których zostały pozyskane;
  • dane osobowe są przechowywane zgodnie zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa;
  • dane osobowe uczestników projektu nie są przekazywane na zewnątrz, za wyjątkiem działań przewidzianych w projektach (np. wysyłki materiałów edukacyjnych do uczestników projektów lub publikacji listy osób nagrodzonych w organizowanych przez Fundację konkursach) lub niezbędnej dokumentacji dla instytucji, które zlecają Fundacji wykonanie zadania publicznego na realizację konkretnego projektu. Instytucjami tymi w latach 2016-2018 były: Kancelaria Senatu RP i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które współfinansują projekty w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, który zleca Fundacji wysyłkę podręczników i pomocy edukacyjnych do szkół polskich za granicą;
  • dane osobowe uczestników projektów są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji projektów;
  • uczestnicy projektów mają prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec dysponowania ich danymi osobowymi przez Fundację. Dane te zostaną wówczas niezwłocznie usunięte z zasobów Fundacji. Wiąże się to każdorazowa z rezygnacją tej osoby z udziału w projekcie. Prawo to nie dotyczy osób związanych z Fundacją osobną umową.